Kallelse till föreningsstämma

Plats: I tältet vid boulebanan, nere vid stranden. Ytterövägen 171.

Datum: 2021-06-22

Tid: 19.00

Med det aktuella läget kring Covid-19 har vi skjutit fram föreningsstämman så långt vi kan. För att kunna genomföra stämman på bästa sätt utefter rådande omständigheter så kommer årets stämma genomföras utomhus vid boulebanan nere vid stranden (bakom rosa kiosken). Vi följer de rekommendationer som gäller och kommer att hålla gott avstånd till varandra under mötet. Vi har förståelse för om man är orolig och inte vill närvara och kan, om man önskar, lämna fullmakt till någon som kommer att närvara på stämman. Detta enligt gällande regler för fullmakt.

Motioner lämnas senast 15/6 i ordförandes brevlåda (Grindögatan 16).

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt här på föreningens hemsida.

Dagordning:

l) Öppnande 

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Budget och årsavgifter 

14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16) Val av revisorer och revisorssuppleant 

17) Val av valberedning 

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

A) Inkomna motioner

B) Övrigt

19) Avslutande

Varmt välkomna!